Bezvýkopová technologie


Sanace vodovodu v Ostravě
Sanace vodovodu v Ostravě ...více »

Křížení řeky Váh pro vodovodní shybku D400
Křížení řeky Váh pro vodovodní shybku D400 ...více »

ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací


Bezvýkopové provedení výtlaku kanalizace na letišti Holíč

Správa letiště Holíč se v roce 2011 obrátila na společnost TALPA-RPF se žádostí o položení pokládky potrubí. Stávající potrubí kanalizačního výtlaku DN 400 křížilo runway letiště, proto bylo nutno využít bezvýkopovou technologii. S ohledem na spádové poměry navazujících úseků bylo nutné položit potrubí v hloubce cca 3 metry. Podloží zde bylo tvořeno vrstvou písčitých jílů až do hloubky 2,6 metrů, pod ní byly silně zvodnělé štěrkopísky. Odpovídající výkon střední soupravy by měl být 25 až 35 tun tahu s výplachovým čerpadlem výkonu 500 l/min. Společnost TALPA-RPF požádala své partnery pro výplachové směsi z americké společnosti MiSwaco o návrh směsi a parametrů vrtu tak, aby je zvládla i střední souprava, což by znamenalo snížení nákladů. Jejich vyjádření bylo kladné, souprava i přes nižší výkon a kapacitu výplachového čerpadla v daných podmínkách vrt zvládne. Podstata výpočtu spočívá v návrhu rychlosti vrtání a parametrů namíchané směsi bentonitu a polymerů tak, aby výplach byl schopen vynést z vrtu potřebné množství odvrtaného materiálu bez jeho sedimentace.

Práce byly zahájeny 6. 12. 2011 přípravou obou jam na koncích vrtu včetně záchytných jam pro jímání výplachu. Pilotní vrt byl proveden bez problémů po šesti hodinách vrtání, následovalo postupné rozšiřování vrtu na průměr 400 mm, 500 mm, 600 mm a 800 mm. Pro recyklaci výplachu byl u cílové jámy použit čtyřsítový vibrační separátor s nejjemnějším sítem 70 MESH. Čistý výplach byl pak cisternami odvážen na opačnou stranu k vrtné soupravě, kde byl znovu použit. Každé rozšíření trvalo cca 10 hodin, jeho rychlost byla kontrolována s ohledem na výnos materiálu do jam. Specialista z MiSwaco byl přítomen po celou dobu vrtání, jeho úkolem bylo kontrolovat výplach a optimalizovat jeho směs při změně podmínek. K výplachu byla použita směs bentonitu typu MAX-GEL ve spojení s polymery DRILPLEX a FLO-PLEX. Pro snížení tření byl přidáván ještě speciální polymer ROD-EASE. Celkem bylo spotřebováno 14 tun bentonitu a 1 100 kg polymerů.

Vrtné práce byly přerušeny po rozšíření na průměr 500 mm z důvodu problémů s čerpadlem zásobujícím separátor, jeho výkon byl sice dostatečný, směs však byla příliš hustá. Její dopravu nezvládaly ani rychle zajištěné tlakosací bagry, proto bylo rozhodnuto o zajištění výkonných čerpadel pro silně zahuštěné směsi z Dortmundu. Jakmile byla sestava zkompletována, práce pokračovaly rozšířením na 600 mm.

Poslední rozšíření na 800 mm trvalo 14 hodin, po něm ihned bez přestávky následovala operace vtahování potrubí, která musí probíhat bez zastavení. Proto bylo rozhodnuto o pokračování vrtání přes noc. Aby se minimalizovala možnost výpadku techniky, na závěrečnou operaci byla povolána druhá souprava, která měla pomáhat s mísením výplachových směsí, její přítomnost však nebyla nutná. Jedním z faktorů, zvyšujících nároky na tahovou sílu, je tření potrubí o horní stěnu vrtu. Pro eliminaci se používá technika řízeného napouštění potrubí vodou tak, aby se potrubí vznášelo v ose vrtu. Tato technika byla vedle optimální výplachové směsi druhým faktorem, který nám s vrtnou soupravou středního výkonu umožnil provedení tak náročného vrtu. Po devíti dnech prací kolem páté hodiny ranní bylo potrubí v celé délce vtaženo do vrtu a práce byly ukončeny.Jsme šetrní k přírodě a naše technologie neškodí okolí.

Zaručujeme vysokou kvalitu dle certifikací ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a SA 8000.

Minimalizujeme výkopové práce, neomezíme komunikaci.